Những hình ảnh đầu tiên của LEC Group (một trong ba nhà tài trợ vàng) tại Hội nghị Thương mại Dăm gỗ và Biomass Toàn cầu lần thứ 10 tại Singapore.